خانه / کتابخانه / پایان نامه و رساله / رساله طراحی دانشگاه

رساله طراحی دانشگاه

رساله طراحی دانشگاه

در این پست از آریان کد با رساله طراحی دانشگاه با شما کاربران گرامی هستیم .

این رساله در فرمت word  و در ۱۰۵ صفحه میباشد که فهرست مطالب را در زیر مشاهده میکنید .

رساله طراحی دانشگاه

مقدمه

در مورد اتصال معماری به هویت فرهنگی گذشته و بریدن کلی و یا اتصال قطعی آن حرفهای گوناگونی مطرح می شود،گروهی با یک تفکر مدرنیستی و یا فرامدرنیستی اعتقاد به یک برش کلی از هویت گذشته و خلق هویتی نوین را دارند.گروهی دیگر پایبندی صرف به فرهنگ و معماری  گذشته را پیشنهاد می کنند،در این میان گروهی میانه رو اعتقاد به استفاده از فرهنگ و معماری گذشته در عین حال خلق هویت جدید را دارند.گروهی استفاده فرمی و گروهی استفاده ساختاری و گروهی دیگر استفاده معنایی از معماری گذشته را می پسندند.اما در این رساله از بحثهای اختلاف برانگیز خودداری می شود.آنچه در دهه های اخیر تقریبا تمام معماران در آن به یک اجماع رسیده انداینست که ارتباط با هویت فرهنگ گذشته و به صورت غیر مبتذل می تواند از فاکتور های ارزشمند بررسی یک معماری باشد،اما اختلاف اساسی این است که به کدام قسمت هویت فرهنگی باید رجوع شودو نحوه تصمیم گیری آن چگونه است.در پاسخ به سوال اول در این رساله سعی شده به فرازهای فرامعنایی از هویت معماری ایرانی اشاره شود که هیچگونه القاگری فرمی خاصی ندارد و تنها فرا معناگرایی را با پاسخ های ساختاری متنوع می پسندد و در واقع هیچ نوع معماری را تصدیق یا رد نمی کند ،بلکه میزان پاسخگویی آن را در زمان پیش بینی شده به مخاطب ملاک عمل خود قرار می دهد.اما در پاسخ به سوال دوم باید گفت که این رساله سعی کرده در کنار و نه در داخل بار معنایی ایجاد شده خلق فضا و کالبد نوین بنماید.

در دوران گذشته که کمابیش همه جوامع فضای فرهنگی خاص خود را داشتند، موضوع هویت غالباً به شکلی بازی و بحرانی مطرح نمی شد ، مگر در مواردی که موضوع همجواری دو فرهنگ و ارتباطات بین فرهنگی به موضوع سلطه و غلبه فرهنگی تبدیل می شد. برای نمونه می توان به قرن های نخست هجری در ایران اشاره کرد که برخی از خلفای اموی و عباسی موضوع برتری های قومی و نژادی قوم عرب را مطرح کردند و ایرانیان در عکس العمل نسبت به آن ، به هویت تاریخی و باستانی خود توجه و تأکید کردند . به نظم آوردن شاهنامه توسط دقیقی و فردوسی در جریان آن عکس العمل تاریخی صورت گرفت . در سرزمین های دیگر نیز در مواردی که موضوع سلطه غلبه یا برخورد فرهنگی پیش می آمد مسأله هویت مورد توجه قرار می گرفت . بنابراین موضوع هویت بحث جدیدی نیست . در دوره معاصر نیز پس از گسترش روابط جهانی و به ویژه در پی شکل گیری و توسعه روابط سلطه گرایانه کشورهای استعمارگر و سرمایه داری و برخورد فرهنگی بین سرزمین ها و اقوام و نژادهای گوناگون ، و به خصوص پس از گسترش شبکه ارتباطات جهانی ، بحث هویت در سطوح، لایه ها و جنبه های مختلف و کمابیش در همه سرزمین ها مطرح شده است . این مسأله در کشورهای شرقی و اسلامی از برخی جنبه ها حساس تر و مهمتر می باشد .

موضوع هویت در معماری ایران از اوایل قرن حاضر بارها مطرح شده است و در هر یک از زمان ها و دوره ها ، پاسخ هایی در حوزه های نظری و در طراحی به آن داده شده است.

در این رساله سعی بر این است با توجه به مشکلات و بحران هویتی که نسل جدید با آن دست و پنجه نرم می کند و با توجه به اینکه دانشگاه محل پرورش نسل جوان و تاثیرگذار جامعه است زندگی و تحصیل در دانشگاهی که هویت ایرانی و اسلامی او را در خود دارد او را با فرهنگ غنی مملکت خود آشنا کرده و به سهم خود هر چند جزیی به مقابله با هجوم فرهنگ بیگانه می پردازد.

 

فهرست

مقدمه  ۲

فصل اول: ۴

کلیات تحقیق   ۴

تعریف مسأله  ۵

فرضیه تحقیق  ۵

بیان مسئله  ۵

ضرورت انجام تحقیق  ۶

اهداف تحقیق  ۶

فصل دوم: ۸

مبانی نظری   ۸

هویت در معماری  ۹

در معنی هویت   ۱۰

هویت جامع و مفهوم آن  ۱۰

جنبه های ایستا و پویای هویت جامع  ۱۰

جنبه های ملموس ، عینی و بیرونی هویت   ۱۱

لایه های گوناگون شکل دهنده به هویت معماری ایرانی  ۱۱

  1. لایه سازه ای ۱۱
  2. لایه محیطی ۱۱
  3. لایه کارکردی ۱۲
  4. لایه زیبایی شناسانه ۱۲
  5. لایه فرهنگی آیینی ۱۳
  6. لایه نمادپردازی ۱۳

معماری ایرانی و نگاه های متفاوت   ۱۷

معماری چیست ؟ ۱۹

هنر و معماری  ۲۱

انواع هنرها و تعریف پروژه از هنر ۲۲

جدایی علم و هنر ۲۳

روح حاکم بر معماری ایرانی  ۲۴

تندیس و فضا ۲۵

پر و خالی  ۲۶

درون و بیرون  ۲۷

وحدت و کثرت   ۲۸

بزرگی و بزرگوارگی  ۲۹

تعریف فرهنگ معماری  ۳۰

تعریف معماری در رابطه با ادارک فرم و فضا ۳۱

تعریف فضای معماری و عناصر فضای معماری  ۳۱

پیام معنوی هنر اسلامی  ۳۲

تعریف فضای معماری در فرهنگ ایرانی _ اسلامی  ۳۳

هدف و ضرورت برنامه ریزی فیزیکی  ۳۴

روابط متقابل بین دانشکده ها با یکدیگر و با کل دانشگاه ۳۵

روش مطالعات فیزیکی و فضایابی  ۳۵

ساختار فضایی دانشگاه ۳۶

روشهای مختلف فضایابی دپارتمانها ۳۸

خدمات جنبی  ۴۳

الگوی اول  ۴۶

الگوی دوم  ۴۷

الگوی سوم  ۴۷

جمع بندی  ۴۸

فصل سوم : ۴۹

شناخت بستر طرح  ۴۹

تاریخچه سکونت استان.. ۵۰

موقعیت جغرافیایی.. ۵۱

توپوگرافی و جهات شیب زمین.. ۵۲

ویژگی‌های اقلیمی.. ۵۳

بارش و میزان آن.. ۵۶

رطوبت نسبی هوا ۵۹

تبخیر ۶۱

باد ۶۱

تعداد روزهای یخبندان  ۶۳

وضعیت هیدرولوژیکی  ۶۴

منابع آب   ۶۵

خاک‌شناسی  ۶۶

زبان و مذهب   ۶۷

جمعیت   ۶۸

ویژگی‌های جمعیتی استان  ۶۸

تراکم جمعیت   ۶۹

ساختمان سنی  ۷۱

گردشگری  ۷۲

جاذبه‌های طبیعی  ۷۳

سراب‌ها ۷۳

غارها ۷۴

زیست‌گاه‌های طبیعی  ۷۵

جاذبه‌های فرهنگی- تاریخی  ۷۶

ناهمواری‌های استان  ۷۹

صنایع  ۷۹

موقعیت اقتصادی و اجتماعی  ۸۰

دلایل انتخاب سایت پروژه ۸۱

تحلیل اقلیمی سایت   ۸۳

تصاویر وضع موجود سایت   ۸۴

فصل چهارم: ۸۵

نمونه های مشابه  ۸۵

بررسی الگوهای جدید مراکز آموزشی جهت دستیابی به الگوی مناسب   ۸۶

دانشگاه شهید چمران با نام سابق جندی شاپور در اهواز(از کامران دیبا) ۸۶

چند ساختمان از دانشگاه  جندی شاپور ۸۶

دانشگاه بوعلی سینا،همدان  ۸۹

فصل پنجم: ۹۱

فرایند طراحی   ۹۱

ویژگی های مهم و فضایابی امکانات مشترک و غیر آموزشی دانشکده ها ۹۲

مدیریت و امور اداری  ۹۲

کتابخانه و واحد سمعی و بصری  ۹۲

واحد کامپیوتر ۹۲

آمفی تئاتر و سالنهای کنفرانس    ۹۳

بوفه، نمازخانه و امور فوق برنامه  ۹۳

امکانات خدماتی و پشتیبانی  ۹۳

فضاهای هیئت علمی  ۹۴

فضاهای اداری دپارتمان  ۹۵

تسهیلات و خدمات جنبی دپارتمانها ۹۶

فضاهای کمک آموزشی دانشگاه ۹۶

واحد سمعی و بصری  ۹۷

واحد کامپیوتر دانشکده ۹۸

سالن های کنفرانس و سمینار ۹۹

فضاهای اداری دانشگاه ۱۰۰

مدیریت و بخش اداری دانشکده ۱۰۰

بوفه  دانشجویی  ۱۰۱

فضاهای پشتیبانی و خدماتی دانشکده ۱۰۲

مبانی طرح  ۱۰۳

تصاویر طرح نهایی   ۱۰۴

منابع و ماخذ   ۱۰۵

حجم ۸ مگابایت – فرمت word

تصاویر فایل :

 

 

 

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

درباره ی aryancad

همچنین ببینید

8213075b49f37ff3eaeeabdf1dbe1d9f

پاورپوینت زندگینامه و شرح آثار سانتیاگو کالاتراوا

پاورپوینت زندگینامه و شرح آثار سانتیاگو کالاتراوا   در این پست با پاورپوینت زندگینامه و شرح …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *