خانه / کتابخانه / پایان نامه و رساله / رساله طراحی خانه سالمندان

رساله طراحی خانه سالمندان

رساله طراحی خانه سالمندان

در این پست از آریان کد با رساله طراحی خانه سالمندان با شما کاربران گرامی هستیم . این رساله در فرمت word  و در ۱۳۵ صفحه میباشد که فهرست مطالب را در زیر مشاهده خواهید کرد

رساله طراحی خانه سالمندان

بخشی از مطالب:

هدف از این پروژه احداث مجتمع مسکونی برای سالمندان با اجاره ای مناسب و گاهی برای افراد تحت پوشش سازمان ها بدون اجاره به همراه خدماتی به سالمندان در مجموعه می باشد. تفکر حاکم بر طراحی این پروژه به هیچ عنوان بر اساس خصوصیات آسایشگاهی و سپارشی سالمندان به این سراها نبوده و بیشتر به جنبه ی سراهای اجتماعی و عملکرد مجموعه ای آن خاص سکونت ( با تکیه بر خصوصیات فردی مؤثر بر نحوه طراحی ) توجه شده و همانند مجموعه های مسکونی موجود در شهر به عنوان یک عنصر شهری عمل می نماید تنها با این تفاوت که با اندیشه به دیدگاهها و نیازهای سالمندان فضاهای مجموعه خاص آنان طراحی شده و خدمات مورد نیاز آنان را در خود جای داده است.این مجموعه با تکیه بر عناصر و فعالیت های شهری جهت تکمیل نیازهای سالمندان در منطقه طراحی می گردد.
با توجه به بررسی های انجام شده بر پایه مطالعات تحقیقی و اصول حاکم ، و همچنین بررسی های کالبدی و عملکردی و سرانه های قید شده درفصول ، خدمات توان بخشی حدود ۱۸۰ نفر در مقیاس منطقه ای تعیین شده است.

 

 فهرست مطالب:

چکیده.   . ۱
    فصل اول : معرفی . ۲
شناخت مسأله۳
اهمیت و ضرورت مسأله۴
اهداف و انتظارات ۵
روش انجام تحقیق ۶
    فصل دوم : مبانی نظری ۷
۲-۱٫ سالمند و سالمندی. .۸
۲-۱-۱٫ مقدمه.۸
۲-۱-۲٫ پیری.۹
۲-۱-۲-۱٫ مفهوم پیری. ۹
۲-۱-۲-۲٫ مراحل پیری ۹
۲-۱-۲-۳٫ نشانه های پیری ۱
۲-۱-۳٫ سالمندی فصل کمال شخصیت. ۱۲
۲-۱-۴٫ دیدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان ۱۳
۲-۱-۴-۱٫ سالمندان در قرآن.   ۱۳
۲-۱-۴-۲٫ سالمندان در احادیث و روایات ۱۳
۲-۱-۵٫ دیدگاههای مختلف در مورد سالمندان.   ۱۴
۲-۱-۵-۱٫ سالمندی در فرهنگ و ادبیات ایرانی ۱۴
۲-۱-۵-۲٫ سالمندی در قانون جمهوری اسلامی ایران.   ۱۴
۲-۱-۵-۳٫ نظریه های مربوط به سالمند و خانواده.   ۱۵
۲-۲٫ خانه های سالمندان.   ۱۶
۲-۲-۱٫ جایگاه سالمندان در اجتماع. ۱۶
۲-۲-۱-۱٫ جایگاه اجتماعی سالمندان در گذشته ۱۶
۲-۲-۱-۲٫ جایگاه اجتماعی سالمندان در جوامع امروز. ۱۷
۲-۲-۲٫ معضلات زندگی خانوادگی برای سالمندان و خانواده ها ۱۸
۲-۲-۲-۱٫ اختلاف پیر و جوان   ۱۹
۲-۲-۲-۲٫ دخالت ها۱۹
۲-۲-۲-۳٫ سلب قدرت و استقلال از سالمندان ۱۹
۲-۲-۲-۴٫ سوء رفتار با سالمندان ۲
۲-۲-۲-۵٫ تغییر نقش ها در خانواده۲
۲-۲-۳٫ دلایل سپردن سالمندان به خانه های سالمندان ۲
۲-۲-۳-۱٫ دلایل خانوادگی. ۲
۲-۲-۳-۲٫ دلایل اقتصادی. ۲۱
۲-۲-۳-۳٫ دلایل اجتماعی فرهنگی ۲۱
۲-۲-۴٫ مزایا و معایب خانه های سالمندان ۲۲
۲-۲-۵٫ ویژگی های جمعیتی ۲۳
۲-۲-۵-۱٫ بررسی جمعیت سالمندان در جهان ۲۳
۲-۲-۵-۲٫ بررسی جمعیت سالمندان در ایران. ۲۴
    فصل سوم : شناخت منطقه و اقلیم شهر مشهد.۲۵
۳-۱٫ خصوصیات شاخص شهر مشهد.۲۷
۳-۱-۱٫ اهمیت مشهد از نظر تاریخی. ۲۷
۳-۱-۲٫ اهمیت مشهد از نظر ملی و مذهبی ۲۷
۳-۱-۳٫ اهمیت بین المللی مشهد. ۲۷
۳-۱-۴٫ کمبود فضاهای وابسته به سالمندان در مشهد. ۲۷
۳-۲٫ مطالعات جمعیتی شهر مشهد. ۲۷
۳-۲-۱٫ جمعیت کنونی شهر مشهد. ۲۷
۳-۲-۲٫ جمعیت آینده شهر مشهد ۲۸
۳-۲-۳٫ بررسی ساخت جمعیتی سالمندان شهر مشهد به تفکیک سن . ۲۹
۳-۲-۴٫ اهمیت توسعه فضاهای وابسته به سالمندان در شهر مشهد ۲۹
۳-۳٫ مطالعات کالبدی ۳۱
۳-۳-۱٫ موقعیت جغرافیایی ۳۱
۳-۳-۲٫ وضعیت توپوگرافی. ۳۱
۳-۳-۳٫ وضعیت زلزله خیزی. ۳۱
۳-۳-۴٫ نقش وضعیت جغرافیایی در تعیین جهت گسترش شهر مشهد. ۳۲
۳-۳-۵٫ نقش وضعیت اقلیمی در جهات توسعه آینده ۳۲
۳-۴٫ مطالعات اقلیمی ۳۲
۳-۴-۱٫ عوامل اقلیمی شهر مشهد. ۳۳
۳-۴-۲٫ تأثیر عوامل اقلیمی بر بنا. ۳۸
۳-۴-۲-۱٫ جهت استقرار ساختمان. ۳۸
۳-۴-۲-۲٫ تعیین فرم بنا با توجه به اقلیم منطقه. ۴
۳-۴-۲-۳٫ تهویه.۴
۳-۴-۲-۴٫ کیفیت رنگ و سطح مورد تابش ۴
۳-۴-۲-۵٫ تأثیر نوع و شکل پنجره ۴۱
۳-۴-۲-۶٫ تأثیر آلودگی صوتی ۴۲
۳-۴-۲-۷٫ تأثیر آلودگی هوا. ۴۲
۳-۴-۲-۸٫ ملاحظات مربوط به استفاده از نوع مصالح ۴۲
    فصل چهارم : بررسی نمونه های مشابه.۴۴
۴-۱٫ نمونه های داخلی ۴۵
۴-۱-۱٫ آسایشگاه کهریزک ۴۵
۴-۱-۲٫ سرای سلامتی مشهد . ۵۲
۴-۲٫ نمونه های خارجی. ۵۴
۴-۲-۱٫ Guild house. 54
۴-۲-۲٫ مجتمع مسکونی hough. 56
    فصل پنجم : برنامه فیزیکی.   ۵۸
۵-۱٫ ظرفیت سنجی مجموعه. ۵۹
۵-۱-۱٫ ظرفیت سنجی بخش نگهداری روزانه.۶
۵-۱-۲٫ ظرفیت سنجی بخش نگهداری هفتگی. ۶
۵-۱-۳٫ ظرفیت سنجی سایر فضاها ۶
۵-۲٫ استانداردها. ۶۲
۵-۲-۱٫ فضای نگهداری . ۶۲
۵-۲-۱-۱٫ فضای نگهداری روزانه۶۲
۵-۲-۱-۲٫ فضاهای نگهداری هفتگی۷۹
۵-۲-۲٫ فضاهای اجتماعی.۷۲
۵-۲-۲-۱٫ فضاهای آموزشی ۷۲
۵-۲-۲-۲٫ فضاهای فرهنگی – مذهبی.۷۳
۵-۲-۲-۳٫ فضاهای ورزشی۸۱
۵-۲-۲-۴٫ فضاهای فراغتی.۸۲
۵-۲-۳٫ فضاهای رفاهی.۸۵
۵-۲-۳-۱٫ تریا۸۵
۵-۲-۳-۲٫ رستوران۸۶
۵-۲-۴٫ فضاهای اداری۸۷
۵-۲-۴-۱٫فضاهای اداری – مدیریتی   ۸۷
۵-۲-۴-۲٫ فضاهای اداری – دفتری.۸۸
۵-۲-۴-۳٫ فضاهای اداری – عمومی   ۸۹
۵-۲-۵٫ فضاهای خدماتی.   ۹
۵-۲-۵-۱٫ رخشویخانه.   ۹
۵-۲-۵-۲٫ انبارها.   ۹
۵-۲-۵-۳٫ تأسیسات. ۹
۵-۲-۶٫ فضاهای ارتباطی   ۹
۵-۲-۶-۱٫ ارتباطات افقی ( راهروها )   ۹
۵-۲-۶-۲٫ ارتباطات عمودی.۹۱
۵-۲-۷٫ فضاهای باز.۹۲
۵-۲-۷-۱٫ فضاهای باز عمومی۹۳
۵-۲-۷-۲٫ فضاهای باز باغبانی.   ۹۵
۵-۲-۷-۳٫ فضاهای باز ورزشی. ۹۶
۵-۲-۷-۴٫ فضاهای باز فرهنگی   ۹۶
۵-۲-۷-۵٫ فضاهای باز خدماتی   ۹۶
۵-۳٫ توصیه های کلی در طراحی   ۹۶
۵-۳-۱٫ نورپردازی مناسب جهت ارتقاء عملکرد بینایی در سالمندان   ۹۶
۵-۳-۲٫ رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقاء عملکرد بینایی در سالمندان. ۹۹
۵-۳-۳٫ شرایط آسایش ۱۱
۵-۳-۴٫کفپوش های مناسب. ۱۱
۵-۳-۵- مبلمان و اثاثیه ثابت.۱۲
۵-۳-۶٫ ایمنی.۱۳
۵-۳-۷٫ مسیرها در فضای باز   ۱۳
۵-۳-۸٫ سطوح پیاده روی در فضای باز   ۱۳
۵-۳-۹٫ امنیت در فضای باز   ۱۴
۵-۴٫ جدول ریز فضاها۱۴
۵-۵٫ دیاگرام های فضایی( روابط عملکردی )   ۱۱۲
    فصل ششم : نتایج مطالعات (مدخل طراحی).   ۱۱۸
۶-۱٫ نتایج فصل اول و دوم۱۱۹
۶-۲٫ نتایج فصل چهارم. ۱۲
۶-۲-۱٫ عوامل اقلیمی شهر مشهد ۱۲
۶-۲-۲٫ تأثیر عوامل اقلیمی بر بنا   ۱۲
۶-۳٫ آنالیز سایت و تعیین قابلیت اراضی   ۱۲۲
۶-۳-۱٫ ابعاد زمین.   ۱۲۲
۶-۳-۲٫ گذرهای اطراف سایت   ۱۲۲
۶-۳-۳٫ کاربری های مجاور سایت.   ۱۲۳
۶-۳-۴٫ دید و منظر   ۱۲۴
۶-۳-۵٫ آلودگی صوتی ۱۲۴
۶-۳-۶٫ عوامل اقلیمی مؤثر در سایت   ۱۲۵
۶-۴٫ دیدهای اطراف سایت   ۱۲۶
۶-۵٫ جانمایی عناصر اصلی پروژه با توجه به زمینه ۱۲۹
۶-۵-۱ . حوزه مناسب قرارگیری نگهداری روزانه ۱۲۹
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری نگهداری هفتگی.۱۲۹
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری کاربری های آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه.۱۲۹
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری کتابخانه.   ۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری اداری۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی   ۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری خدماتی.   ۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضاهای بازی فکری کودکان۱۳۱
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری مسیرهای پیاده روی.۱۳۱
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضاهای گلکاری و باغبانی۱۳۲
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضای باز.   ۱۳۲
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضاهای ورزشی۱۳۲
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری پارکینگ۱۳۲
۶-۶٫ لکه گذاری .۱۳۳
     منابع   ۱۳۵

 

حجم فایل ۸ مگابایت – فرمت word

 

درباره ی aryancad

همچنین ببینید

8213075b49f37ff3eaeeabdf1dbe1d9f

پاورپوینت زندگینامه و شرح آثار سانتیاگو کالاتراوا

پاورپوینت زندگینامه و شرح آثار سانتیاگو کالاتراوا   در این پست با پاورپوینت زندگینامه و شرح …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *