خانه / کتابخانه / پایان نامه و رساله / رساله پایان نامه مجموعه اقامتی تفریحی

رساله پایان نامه مجموعه اقامتی تفریحی

رساله پایان نامه مجموعه اقامتی تفریحی

 

رساله طراحی هتل در فرمت word و در ۱۲۳ صفحه میباشد.

رساله پایان نامه مجموعه اقامتی تفریحی

هدف اصلی در طراحی مجموعه اقامتی تفریحی که در پروژه حاضر در نظر گرفته شده است، سرویس دهی به آن دسته از مسافرانی که جهت فراغت و تفریح دوری از محیط یکنواخت روزانه به دنبال مامن و محیط مناسبی برای استراحت می آیند.

در راستای این هدف سعی شده است که فضای مطلوب با توجه به ویژگی های منحصر به فرد منطقه و توجه خاص به اقلیم منطقه جهت آسایش هر چه بیشتر مسافران طراحی گردد. در طراحی این فضای مطلوب سعی شده است با ایجاد جاذبه های بصری و با بهره گیری از پتانسیل های طبیعی  و مصنوعی

 و رعایت آن در طرح پیشنهادی ، محیط مناسبی جهت ارتقا سطح مکانات توریستی  تعبیه گردد

 

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: ضرورت اهمیت طرح ……………………………………………………………………………….۲
فصل دوم: شناخت موضوع…………………………………………………………………………………………..۳
۲- ۱ جهانگردی……………………………………………………………………………………………………………………۴
۲-۱- ۱ تاریخچه جهانگردی……………………………………………………………………………………………………..۴
۲-۱-۲ انگیزه های جهانگردی………………………………………………………………………………………………….۵
۲-۱-۳ برنامه‌های توسعه با جهانگردی در ایران………………………………………………………………………۸
۲-۲برر سی اقامتگاهها از گذشته تا به امروز…………………………………………………………………۹
۲-۲-۱ پیدایش اولیه هسته های اقامت………………………………………………………………………………………..۹
۲-۲- ۲ اقامتگاهها در دوران اسلامی………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۲- ۳ بناهای اقامت………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲- ۳ معماری انواع اقامتگاه………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۴ وضعیت فعلی هتلداری در ایران………………………………………………………………………………………۱۲
بخش فرهنگی:………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۵  طبقه بندی صنایع دستی در ایران…………………………………………………………………………..۱۲
 ۲- ۶ رصد خانه…………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲- ۷  نمایشگاهها…………………………………………………………………………………………………………………۱۸
فصل سوم: اصول طراحی…………………………………………………………………………………………..۲۰
۳-۱ ضوابط و اصول طراحی هتل و متل………………………………………………………………………۲۱
۳-۱-۱ نکات مهم در طراحی هتل…………………………………………………………………………………..۲۱
۳-۲ مساحت / بخش…………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۳-۳ طراحی طبقات……………………………………………………………………………………………………………۲۵
۳-۴ رفاه فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۳ -۵ انواع هتل…………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۳ -۵هتل های زنجیره ای…………………………………………………………………………………………………۲۷
۳ -۵هتل های شهری………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۳ -۵هتل های ییلاقی- تفریحی…………………………………………………………………………………………۲۹
۳ -۵هتل آپارتمان و هتل اقامتگاه…………………………………………………………………………………….۲۹
۳ -۵هتل فرودگاهی……………………………………………………………………………………………………………۳۰
۳ -۵هتل بوتیک…………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۳ -۵هتل هنری (هتل- موزه)…………………………………………………………………………………………..۳۱
۳ -۵هتل موضوعی…………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۳ -۵هتل- دهکده………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۳ -۵هتل های خاص یا غیر متعارف……………………………………………………………………………..۳۲
۳ -۵هتل های کپسولی………………………………………………………………………………………………………۳۲
۳ -۵هتل های بومی …………………………………………………………………………………………………………۳۲
۳ -۵متل ها…………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۳ -۵مجتمع خدماتی – رفاهی درجه ۱……………………………………………………………………………۳۴
۳ -۵مجتمع خدماتی – رفاهی درجه ۲……………………………………………………………………………۳۵
۳ -۵مجتمع خدماتی – رفاهی درجه  ۳…………………………………………………………………………۳۶
فصل چهارم: (معرفی و بررسی نمونه های موردی)………………………………………..۳۸
۴-۱ هتل هفت ستاره ی کیش…………………………………………………………………………………………….۳۹
۴-۲ هتل سندرسون لندن……………………………………………………………………………………………………۴۳
۴-۳ برج العرب………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۴-۴ هتل غار گامیراسو در ترکیه……………………………………………………………………………………۵۳
۴-۵  هتل داریوش جزیره کیش………………………………………………………………………………………..۵۵
فصل پنجم: معرفی استان: استان کهگیلویه و بویراحمد………………………………….۶۰
۵-۱معرفی استان و شهرستان…………………………………………………………………………………………..۶۱
– ۱ تاریخ و نژاد استان…………………………………………………………………………………………………..۶۶ ۵-۱
۲  موقعیت جغرافیایی- کهگیلویه و بویراحمد…………………………………………………………………..۶۹ -۵-۱
۵-۱-۳  آب و هوا  کهگیلویه و بویراحمد………………………………………………………………………………..۶۹
۵-۱-۴ تاریخ و فرهنگ – کهگیلویه و بویراحمد……………………………………………………………………..۷۰
۵-۲ روستاها……………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۵-۲-۱ چشمه ها – استان کهگیلویه و بویراحمد……………………………………………………………………….۷۳
۵-۲-۲ رودخانه ها – استان کهگیلویه و بویراحمد…………………………………………………………………..۷۴
۵-۲-۳ ارتفاعات – استان کهگیلویه و بویراحمد……………………………………………………………………..۷۴
۵-۲-۴ تنگه ها و دره ها – استان کهگیلویه و بویراحمد………………………………………………………….۷۴
۵-۲-۵ بشارها – استان کهگیلویه وبویراحمد…………………………………………………………………………..۷۵
۵-۲-۶ پوشش گیاهی – استان کهگیلویه و بویراحمد………………………………………………………………..۷۵
مکان های دیدنی و تاریخی……………………………………………………………………………۷۶ ۳یاسوج-۵
اماکن مذهبی……………………………………………………………………………………………………۷۷ ۱ یاسوج-۳-۵
آثار تاریخی……………………………………………………………………………………………………۷۷ –۲ یاسوج-۳-۵
جغرافیای طبیعی………………………………………………………………………………………………۷۹ ۳ یاسوج-۳-۵
فصل ششم : معرفی و تجزیه و تحلیل سایت…………………………………………………………..۸۶
۶-۱تحلیل سایت پروژه………………………………………………………………………………………………………۸۷
۶- ۱-۱  معرفی تجزیه و تحلیل سایت…………………………………………………………………………………….۸۹
۶- ۱-۲  مهمترین عناصر تاثیر گذار در انتخاب سایت …………………………………………………………..۹۱
۶- ۱-۳ جهت یابی سایت………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۶-۱-۴ باد غالب………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۶-۱-۵ وظعیت شیب زمین………………………………………………………………………………………………………۹۳
۶-۱- ۶دسترسی………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
۶- ۱-۷  هت حرکت تابش خورشید………………………………………………………………………………………..۹۶
فصل هفتم : برنامه‌ فیزیکی وفضاهای مورد نیاز……………………………………………………۹۷
۷-۱مجتمع خدماتی – رفاهی درجه  ۱ لیست ریز فضاها……………………………………………..۹۸
۷-۲مجتمع خدماتی – رفاهی درجه   ۲ لیست ریز فضاها…………………………………………..۹۹
۷-۳مجتمع خدماتی – رفاهی درجه  ۳ لیست ریز فضاها…………………………………………۱۰۰
۷-۵ بخش فرهنگی:……………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۷-۶ بخش خدماتی ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۷-۶-۱ لیست ریز فضاها………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۷-۷چک لیست کامل فضاها…………………………………………………………………………………۱۰۱
۷-۷-۱ اتاق مهمان ها (تعداد اتاق ها……………………………………………………………………………………..۱۰۱
۷-۷-۲ فضاهای پشتیبانی………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
۷-۷-۳ لابی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۷-۷-۴ اماکن عرضه غذا و نوشیدنی…………………………………………………………………………………….۱۰۱
۷-۷-۵ فضاهای دفتر لابی…………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۷-۷-۶ حسابداری………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۷-۷-۷ فضاهای مخصوص مراسم و فعالیت ها……………………………………………………………………..۱۰۲
(۷-۷-۸) شستشوی قوطی ها…………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۷-۷-۹ فضای کارکنان…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۷-۷-۱۰ فضای مهندسی………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۷-۷-۱۱ فضای مکانیکی………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۷-۷-۱۲ بارانداز دریافت مواد اولیه و انبار…………………………………………………………………………..۱۰۳
۷-۷-۱۳ کلوپ تنیس / گلف…………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۷-۷-۱۴ رختشویه خانه ها و خانه داری………………………………………………………………………………..۱۰۳
۷-۷-۱۵ خانه داری………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۷-۷- ۱۶فضای ورزشی……………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۷-۸ تکمیل شده لیست فضاها با مساحت……………………………………………………………………..۱۰۴
فصل هشتم: پیدایش ایده وتبدیل ان به فرم……………………………………………………………..۱۰۷
۸-۱ کانسپت در فرایند طراحی …………………………………………………………………………………..۱۰۸
۸-۲ از ایده تا فرم…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
۸-۲-۱ ایده …………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸
۸– ۳ کانسپت ………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
۸-۴ توضیح ایده به روی حجم……………………………………………………………………………………..۱۱۹
فصل نهم نماها-پلان ها-برش ها- پرسپکتیو)…………………………………….۱۲۳

 

100,000ریال –  ده هزار تومان خرید

 

حجم ۴۰ مگابایت – فرمت WORD

 

 

درباره ی aryancad

همچنین ببینید

8213075b49f37ff3eaeeabdf1dbe1d9f

پاورپوینت زندگینامه و شرح آثار سانتیاگو کالاتراوا

پاورپوینت زندگینامه و شرح آثار سانتیاگو کالاتراوا   در این پست با پاورپوینت زندگینامه و شرح …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *